Anunţ de participare la licitaţie pentru închirieri teren domeniul public

Anunţ de participare la licitaţie pentru închirieri teren domeniul public

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Cujmir,judetul Mehedinti,Cf 4426476 ,Tel.0252390011,Fax 0252390016,Persoana De Contact Balan Cosmin,     Tel.0252390011, Email Primariacujmir@Pejmh.Ro;

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  teren, situat în comuna Cujmir, sat Cujmir, centru civic, în suprafață de 16,defalcat in LOT 1 in suprafata de 6 mp,LOT 2 in suprafata de 10 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Cujmir, înscris în CF nr.50546, număr cadastral 50546, cu destinaţia activități de alimentație publică.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.13/16.04.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Cujmir.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Comunei Cujmir, comuna Cujmir, sat Cujmir, județul Mehedinți.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Cujmir.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 4.02.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.02.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cujmir, sat Cujmir, județul Mehedinți.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  15.02.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Cujmir.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mehedinți, localitatea Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.14,

județul Mehedinți, telefon: 0252208245, fax. 0252314666, e-mail:

registratura-TRMH@just.ro​.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.01.2022.

1,694 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.