Filiala Județeană Mehedinti a Asociației Comunelor din România angajează auditor

Filiala Județeană Mehedinti a A.Co.R.

Compartiment de Audit Public Intern

Județul Mehedintit, Comuna Isverna

CIF: 24999648

Adresa web: www.acormh.ro

Nr. 162 din 05.04.2021

ANUNȚ

Filiala Județeană Mehedinti a Asociației Comunelor din România cu sediul în Județul Mehedinti, Comuna Isverna, sat Isverna, organizează în perioada 21.04.2021 – 06.05.2021  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. Auditor intern – Compartiment de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinti a Asociației Comunelor din România – Cod COR: 241306 – auditor intern în sectorul public – 1 post.

A. Condiții de desfășurare:

 • Depunerea dosarelor se va face în perioada 21.04.2021 – 04.05.2021 între orele 1000 – 1400, la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, comuna Isverna, sat Isverna.
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 04.05.2021.
 • Rezultatele selecției dosarelor se vor comunica la sediul Filialei Județene Mehedinti a A.Co.R. în județul Mehedinti, comuna Isverna, sat Isverna.
 • Condiții generale de participare:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. Condiții specifie de participare:

 • Studii superioare de lunga durată în domeniul economic sau juridic;
 • Vechime în domeniul juridic sau economic minim 7 ani;
 • Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point);
 • Posesor/Posesoare de permis de conducere, cat. B.

D. Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filialei Județene Mehedinti a Asociației Comunelor din România.
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea de specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie, dacă situația impune;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sunt sub incidența conflictului de interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Mehedinti a Asociației Comunelor din România  precum și cu ordonatorii de credite ai entităţiilor publice afiliate).
 • Copie permis de conducere, original prezentat pentru certificare.
 • Bibliografia pentru ocuparea posturilor de auditor intern în sectorul public în cadrul

Compartimentului de Audit Public Intern constituită la nivelul Filialei Județene Mehedinti a Asociație Comunelor din România poate fi descărcată de la adresa de internet www.acormh.ro.

 • Relațiile suplimentare se pot obține:

– Președinte – Filiala Județeană Mehedinti a A.Co.R. – Ionut Stoican, tel: 0751299299 / email: ionut_stoican2000@yahoo.com.

– Coordonator interimar – Compartiment de Audit Public Intern – Mihail Eleodor Tepelus, tel: 0748236875 / email: tepelusmihail@yahoo.com.

Vă mulțumim.

Cu respect,

PREȘEDINTELE

FILIALEI JUDEȚENE MEHEDINTI A

ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Ionut Stoican

1,152 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.