Casa Municipală de Cultură Drobeta Turnu Severin scoate la concurs 9 posturi contractuale

Casa Municipală de Cultură Drobeta Turnu Severin scoate la concurs 9 posturi contractuale

palatul cultural

Odată cu finalizarea lucrărilor la palatul cultural Theodor Costescu, Casa Municipală de Cultură Drobeta Turnu Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 9 funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

-şef serviciu programare artistică şi evenimente culturale

-şef serviciu tehnic administrativ

-muncitori 3 posturi

-pompier

-economist

-organizator spectacole

-casier

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– şef serviciu programare artistică şi evenimente culturale

– studii superioare de specialitate, vechime în domeniu – 6 luni, cunoştinţe operare PC.

– şef serviciu tehnic administrativ

– studii superioare de specialitate, vechime în domeniu – 5 ani, cunoştinţe operare PC

muncitori

– pompier

– studii medii, calificare în domeniu.

– economist

studii superioare de specialitate, cunoştinţe operare PC

– organizator spectacole şi casier

studii medii, calificare în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă;

23 decembrie 2015, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul institiţiei în termen de 10 zile de la publicarea anunţului. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precumşi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţa pentru care candidează;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţa dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa Municipală de Cultură Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Iul. Carol I nr. 4 , telefon 0252/311020.

 

6,605 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.