Spitalul Județean de Urgență organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de asistent medical

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Unităţii de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Droberta-Tumu Severin, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical principal cu S;
 • 6 posturi asistent medical principal cu PL;
 • 3 posturi asistent medical generalist cu PL;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

spital

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post asistent medical principal cu S, în cadrul Unităţii de primiri urgenţe:
  • studii superioare cu diplomă de licenţă ;
  • examen de obţinere a gradului de principal;
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical:
 • 6 posturi asistent medical principal cu PL, în cadrul Unităţii de primiri urgenţe:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • examen de obţinere a gradului de principal;
  • minimum 5 ani vechime ea asistent medical;
 • 3 posturi asistent medical generalist cu PL, în cadrul Unităţii de primiri urgenţe:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/sau diplomă de studii postliceaie prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2016, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, str. Splai Mihai Viteazul nr. 4, Județul Mehedinți, telefon 0252/313.751, interior 105.

36,535 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.