Agenția Națională de Integritate: încă 7 aleși locali în stare de incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a șapte foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

         1.    PÂRVU PETRE, primar al orașului Zimnicea, județul Teleorman CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii mandatelor de primar, a semnat mai multe contracte (de furnizare, de prestări servicii și de lucrări), precum și facturile aferente contractelor încheiate între Primăria orașului Zimnicea și S.C. Tel Drum S.A. Alexandria (societate comercială care a avut încheiat un contract de închiriere și un contract de comodat (folosință) cu persoana evaluată, având ca obiect un imobil proprietatea acestuia).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

       2. CORBU CONSTANTIN, primar al comunei Grădiștea, județul Călărași INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 decembrie 2012 – 05 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al U.A.T. comuna Grădiștea în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „SATUL NOU GRĂDIȘTEA” S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit f) din Legea nr. 161/2003.

                 3.    DIMA VASILE, fost primar al comunei Răstoaca, județul Vrancea CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În exercitarea atribuțiilor de primar a emis Dispoziția privind angajarea pe perioadă determinată în funcția de consilier personal al primarului pentru fiica sa.

Astfel, în perioada 27 iunie 2012 – 12 septembrie 2013, fiica persoanei evaluate, a obținut venituri salariale în cuantum de 13.628 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către DIMA VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

       4. CĂPITANU ILARIE, actual consilier local și fost viceprimar al Comunei Tîmna, județul Mehedinți INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 august – 04 octombrie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gheorghe Enescu Tîmna din Județul Mehedinți, încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

                 5. ANGELESCU ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dărmănești, județul Dâmbovița CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat, exprimându-și votul, la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea Contractului de Asociațiune în Participațiune cu Asociația Sportivă ,,Luceafarul Dărmănești’’ (în cadrul căreia a deținut calitatea de membru în Consiliul de Administrație).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004 și nu a respectat dispozițiile art. 77, alin  (1), (2) și (3) din același act normativ.

        6. BORTO IOSIF, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Pîrjol, județul Bacău INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii mandatului de consilier local, întrucât S.C. Siliar S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul său deține funcția de administrator și calitatea de unic asociat) a încheiat opt contracte comerciale de executare de lucrări și de furnizare de produse (cinci contracte comerciale și trei achiziții directe – cu facturi fiscale în valoare totală de 262.554,62 Lei) cu Primăria Pîrjol.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (2)  din Legea nr. 161/2003.

                 7. POPA DORU CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local Roznov, județul Neamț INCOMPATIBILITATE

În calitate de consilier local, în perioada exercitării mandatului 2012 – 2016, Primăria Roznov a încheiat un contract comercial (achiziție directă în baza unei facturi) cu S.C. Cador Scavi S.R.L. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de asociat și administrator).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

 

ani_romaniacurata.ro

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPA DORU CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

  • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

  • art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

  • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinții și vicepreşedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

  • art. 87, alin. (1) d) și f) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”;
  • art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii județeni care au funcția de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum şi calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 

  • art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] f) o asociație sau o fundație din care fac parte”;

                                                                                                               

  • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal al şedinței”;

 

  • art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată” ;

 

art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

6,168 total views, 1 views today


un comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.