Anunt concurs – PRIMARIA COMUNEI SVINITA organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a unui post în regim contractual

               PRIMARIA COMUNEI SVINITA  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a unui post în regim contractual, vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, 1 post  referent proiecte, în cadrul compartimentului proiecte- integrare europeana, dezvoltare locala informare turistica a comunei Svinita judetul Mehedinti, .”, astfel:

          Condiţii generale:

     – candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

             Condiţii specifice:

        Referent proiecte – 1 post  referent proiecte, în cadrul compartimentului proiecte- integrare europeana, dezvoltare locala informare turistica a comunei Svinita.

  Condiţii specifice:

           – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

             Concursul se organizează la sediul Primariei Comunei Svinita, în data de: 27.07.2021 şi constă în susţinerea a două probe:

          –  Proba scrisă în data de 27.07.2021, ora 1100;

                 –  Interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

           Calendarul de desfăşurare a concursului:

          – dosarele de concurs se depun până în data de 16.07.2021, ora 1600;

          – selecţia dosarelor se va face până în data de 20.07.2021, ora 1600;          

          proba scrisă are loc în data de 27.07.2021. ora 1100, la sediul Primariei Comunei Svinita,

          – interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;  

         – comunicarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de soluționare a contestației pentru proba interviu ;

          Dosarele de înscriere se depun la sediul Primariîn termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată,:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5.  cazierul judiciar ;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. Recomandare de la ultimul loc de manca;

          Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Mehedinți, persoană de contact –  Balaci Milca – inspector, tel./fax – 0252368407. 

1,816 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.