Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin scoate la concurs 5 posturi

Referenți și inspector (5 posturi

Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie, vacante:

 • referent debutant (operator calculator electronic şi reţele) – 2 posturi;
 • referent II (operator calculator electronic şi reţele) – 2 posturi;
 • inspector de specialitate II (inginer de sistem în informatică) – 1 post.

politia locala

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent debutant (operator calculator electronic şi reţele):
  • studii medii absolvite cu diplomă;
  • competenţe digitale atestate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în următoarele domenii/competenţe: utilizarea computerului, instrumente online, editare de text, calcul tabelar.
 • referent II (operator calculator electronic şi reţele):
  • studii medii absolvite cu diplomă;
  • competenţe digitale atestate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, in următoarele domenii/competenţe: utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, editare de texte, informaţie şi comunicare, calcul tabelar, baze de date şi prezentări;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni într-un post în care să fi desfăşurat operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor care să presupună asigurarea sprijinului zilnic a activităţilor de prelucrare/procesare, operare şt monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor. echipamentelor periferice, hardware şi software.
 • inspector de specialitate 11 (inginer de sistem în informatică):
  • studii universitare de licenţă în domeniile informatică sau inginerie electronică sau telecomunicaţii şi tehnologii informatice sau calculatoare şi tehnologia informaţiei sau ingineria sistemelor (conform H.G, nr. 575/2015).
  • vechime în specialitate minimum 1 an într-un post în care să fi desfăşurat operaţiuni de proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de reţea, asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii, administrarea serverelor, interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală internet, proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei, instruirea şi asistarea utilizatorilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2016, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 februarie 2016, ora 12:00: proba scrisă;
 • 19 februarie 2016, ora 12:00: proba practică;
 • 24 februarie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin,  telefon: 0252/311.863.

Voica Briceag

8,558 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.