Primăria comunei Dubova organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de muncitor necalificat

Primăria comunei Dubova, judeţul Mehedinti, organizează la sediul Primariei comunei Dubova,  concurs în vederea ocupării postului vacant, funcţie contractuală de execuţie (durată nedeterminată) de: MUNCITOR NECALIFICAT din cadrul compartimentului administrativ si de deservire.

1) Dosarul de  concurs  va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Dubova
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor daca este cazul
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

            h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

                   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            2) Condiţiile generale şi specifice:

                        – studii medii;

                        – vechime în muncă: nu e cazul

3) Condiţiile necesare pentru ocuparea postului de natură contractuală de muncitor necalificat:

Poate ocupa funcţia de muncitor necalificat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            4) Probele stabilite pentru concurs:

 selecţia dosarelor de înscriere la concurs, proba practică şi interviul.

            5) Condiţii de desfăşurare a concursului:

           – Proba practică: 30.06.2017 ora 10.00 – la sediul primariei

-interviul  03.07.2017 ora 10,00  la sediul primariei

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 23.06.2017 ora 12,00 inclusiv, la secretarul comisiei de concurs .

            Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul şi pe pagina de portal a Primariei comunei Dubova  în termen de maxim o  zi  lucrătoare de la expirarea termenului de  selecţie a dosarelor.

             Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe pagina de portal a Primariei comunei Dubova, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de maxim  o zi   lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice  şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul şi pe pagina de portal a primariei comunei Dubova  imediat după soluţionarea contestaţiilor.

         Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de portal a Primariei comunei Dubova  în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la responsabil resurse umane din cadrul Primăriei ,respectiv Terescu Maria şi la nr. de  telefon  0252368002

Tip angajator: Primării

Categoria posturilor :Funcții contractuale

Județ: Mehedinți (vezi pe hartă)

Tipul postului: Permanent

Nivelul postului: Funcții de execuție

Termen expirare: 15 zile

Documentul original il puteti consulta aici: Anunt scanat

anunt-public

2,573 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.